REGULAMIN WPŁAT

I. Administrator strony

Strona Internetowa https://alzheimernowysacz.pl/ jest prowadzona przez Fundację „Tu i Teraz. Oswajamy Alzheimera” (zwaną dalej „Fundacją”) z siedzibą w Ubiadzie, pod adresem: 89, 33-311 Wielogłowy, Polska, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000864100, posiadająca numer NIP: 7343587528, numer REGON: 387284204

II. Darczyńca

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

III. Termin przekazywania

1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisu FaniPay.

IV. Formy wpłat darowizn na rzecz Fundacji

Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać z użyciem poniższego sposobu płatności. Obsługa płatności online poprzez przelew elektroniczny realizowana przez FaniPay.
a. przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Fundacji.
Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez FaniPay.
b. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji „Tu i Teraz. Oswajamy Alzheimera” (Ubiad 89, 33-311 Wielogłowy):
Łącki Bank Spółdzielczy 77 8805 0009 0048 5730 2000 0010  

V. Przeznaczenie wpłat darowizn

1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.alzheimernowysacz.pl będą przeznaczane na działalność Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji, a w szczególności na:
1. Wszechstronne działanie na rzecz osób z demencją oraz ich rodzin. 2. Poprawę jakości życia chorych na demencję. 3. Poprawę opieki zdrowotnej nad chorymi na Alzheimera i inne choroby pamięci, a w szczególności powołanie do życia instytucji opieki dziennej dla seniorów na terenie sądecczyzny. 4. Ochronę i promocję zdrowia chorych na demencję. 5. Podnoszenie wiedzy na temat chorób pamięci, w szczególności na temat sposobów jej leczenia i rehabilitacji. 6. Wsparcie badań naukowych i edukacji w zakresie choroby Alzheimera i pozostałych chorób pamięci. 7. Pomoc społeczna chorym na alzheimera, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 8. Promocja i aktywizacja chorych na choroby pamięci oraz ich rodzin. 9. Tworzenie wspólnoty i społeczności lokalnej, którą łączy wspólny problem, jaki stanowią choroby pamięci. 10. Szerzenie aktywności w obszarze kultury i oświaty związanej z działaniami na rzecz walczących z demencją.
2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej (www.alzheimernowysacz.pl) nie podlegają zwrotom.

VI. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i polską ustawą o ochronie danych osobowych Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie www.alzheimernowysacz.pl.
2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.
3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu FaniPay.
5. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, Darczyńca ma prawo informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane; do udostępniania i przeniesienia danych; do poprawienia i usunięcia danych; do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych; do ludzkiej interwencji i zakwestionowania decyzji w sytuacji, kiedy system mówi „nie”.
6. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn za wyjątkiem podmiotów opisanych w ust.4 Polityki Przetwarzania Danych.
7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Fundację są dostępne w Polityce przetwarzania danych dostępnej pod linkiem: https://alzheimernowysacz.pl/polityka-prywatnosci-sklep-i-system-darowizn/

VII. Postanowienia końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.alzheimernowysacz.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.